Rocky Lane underbridge looking east - Nov. 2021 (19_69)

Originally published at: Rocky Lane underbridge looking east - Nov. 2021 (19_69) - Chiltern Society